User Tools

Site Tools


06919-s-th-ng-h-ng-v-ng-la-gi

Sẻ thông họng vàng, còn gọi là sẻ thông Việt Nam, danh pháp hai phần: Carduelis monguilloti, là loài chim thuộc họ Sẻ thông. Chúng là loài đặc hữu của Việt Nam.

Môi trường sống của chúng là các khu rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Chúng đang bị đe dọa mất môi trường sống.

  • BirdLife International 2004. Carduelis monguilloti. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Downloaded on ngày 10 tháng 7 năm 2007.
  • Eames, J. C. & Robson, C. R. (1992). Vietnam Forest Project, Forest Bird Surveys. ICBP Report Bản mẫu:Numéro.
  • Ottaviani, M. (2011). Monographie des Fringilles (carduélinés) – Histoire Naturelle et photographies, volume 2. Éditions Prin, Ingré, France, 286 p.
  • Strange, M. (2002). A Photographic Guide to the Birds of Southeast Asia, including the Philippines & Borneo. Christopher Helm, London.
  • Sẻ thông họng vàng tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).
  • Tham khảo Animal Diversity Web : Carduelis monguilloti (tiếng Anh)
06919-s-th-ng-h-ng-v-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)