User Tools

Site Tools


06923-h-h-c-la-gi

Họ Hạc (danh pháp khoa học: Ciconiidae) là một họ gồm những loài chim lội nước lớn có cổ cao, chân dài.

Phát sinh chủng loài của họ Hạc trình bày dưới đây dựa theo Slikas B. (1997)[1]

06923-h-h-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)