User Tools

Site Tools


06970-hms-spartan-la-gi

Sáu tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh từng được đặt cái tên HMS Spartan, theo tên những chiến binh Sparta của thời Hy Lạp cổ đại:

  • HMS Spartan (1806) là một tàu chiến hạng năm 38 khẩu pháo hạ thủy năm 1806 và bị tháo dỡ năm 1822
  • HMS Spartan dự định là một tàu chiến hạng năm 46 khẩu pháo được đặt hàng tại xưởng tàu Plymouth năm 1824 nhưng bị hủy bỏ năm 1831
  • HMS Spartan (1841) là một tàu chiến hạng sáu 26 khẩu pháo hạ thủy năm 1841 và bị bán năm 1862
  • HMS Spartan (1868) là một tàu xà-lúp chân vịt gỗ lớp Eclipse hạ thủy năm 1868 và bị bán năm 1882
  • HMS Spartan (1891) là một tàu tuần dương hạng hai hạ thủy năm 1891, đổi tên thành Defiance năm 1921 và bị bán năm 1931
  • HMS Spartan (95) là một tàu tuần dương hạng nhẹ lớp Dido hạ thủy năm 1942 và bị đánh chìm bởi một bom lượn Hs 293 năm 1944
  • HMS Spartan (S105) là một tàu ngầm chạy năng lượng nguyên tử thuộc lớp Swiftsure được hạ thủy năm 1978

Xem thêm: HMS Spartiate

06970-hms-spartan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)