User Tools

Site Tools


07028-gia-c-t-tr-ng-d-n-la-gi

Gia Cát Trường Dân hay Trưởng Dân (chữ Hán: 诸葛长民, ? – 413), người Dương Đô, Lang Gia, nhân vật cuối đời Đông Tấn trong lịch sử Trung Quốc.

Ông có tài kiêm văn võ, nhưng không biết giữ gìn hạnh kiểm, không có tiếng tốt ở quê nhà [1]. Hoàn Huyền nhậm mệnh ông làm Tham quân Bình Tây quân sự, không lâu sau vì tham ô nên bị khiển trách, ngầm oán hận trong lòng. Khi Lưu Dụ thảo phạt Huyền, Trường Dân trở giáo giúp Dụ, nên được phong làm Phụ quốc tướng quân. Sau đó, Trường Dân lại soái quân đánh bại Hoàn Hâm, còn bộ hạ của ông đẩy lui được Mộ Dung Siêu ở Hạ Bi.

Năm Nghĩa Hi thứ 8 (412), khi Lưu Dụ thảo phạt Lưu Nghị, Trường Dân ở lại giữ Kiến Khang, tỏ ra kiêu ngạo, phóng túng, tham lam xa xỉ, làm nhiều việc phạm pháp, khiến trăm họ lo ngại [2]. Sau khi Lưu Nghị bị giết, Trường Dân rất sợ sẽ đến lượt mình, thường nói: "Năm ngoái làm mắm Bành Việt, năm nay lại giết Hàn Tín. Tai vạ đến nơi rồi!" Em trai Lê Dân khuyên ông tạo phản, Trường Dân do dự không quyết, than rằng: "Bần tiện thường lo phú quý, phú quý ắt gặp nguy hiểm. Bây giờ muốn làm một bình dân áo vải, sao mà được nữa!"

Trường Dân viết thư cho Ký Châu thứ sử Lưu Kính Tuyên, khuyên ông ta tạo phản. Kính Tuyên khéo léo từ chối, rồi đem việc này báo cho Lưu Dụ, khiến cho quyết tâm giết chết Trường Dân của Dụ càng thêm kiên định.

Lưu Dụ một mặt kéo dài kỳ hạn quay về của ông ta, một mặt mệnh cho quân đội trở lại Kiến Khang đợi lệnh. Năm Nghĩa Hi thứ 9 (413), Lưu Dụ ban sư trở về Kiến Khang, gặp Trường Dân, cười nói như ngày thường, mệnh cho người bày tiệc, cả hai cùng ăn uống vui vẻ. Đợi cho Trường Dân đã say, Lưu Dụ sai vệ sĩ túm lấy ông, từ phía sau dùng dây thừng xiết chết. Lưu Dụ vẫn ngồi tại chỗ uống rượu, thưởng thức cái chết của Trường Dân.

Sau khi ông chết, Lưu Dụ lập tức phái người đi giết anh em của ông. Em trai lớn của ông là Phụ quốc tướng quân Lê Dân, vốn kiêu dũng, chống cự mà chết [2]. Em trai nhỏ Tư mã tham quân Ấu Dân trốn vào núi sâu, bị người ta cáo giác, bị bắt về chém chết.

  1. ^ Tấn thư
  2. ^ a ă Tư trị thông giám, quyển 116
07028-gia-c-t-tr-ng-d-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)