User Tools

Site Tools


07289-srebrenica-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07289-srebrenica-la-gi [2018/11/07 17:09]
127.0.0.1 external edit
07289-srebrenica-la-gi [2019/03/02 02:08] (current)
thaoit
Line 43: Line 43:
  ​-->​  ​-->​
 </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​ </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +<header class="​article-header">​ 
 +<​h1>​YouTube x&​oacute;​a nhận x&​eacute;​t về video c&​oacute;​ trẻ em</​h1>​ 
 +<div class="​deck"><​a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​YouTube v&​ocirc;​ hiệu h&​oacute;​a nhận x&​eacute;​t</​a>​ về h&​agrave;​ng chục triệu video giới thiệu trẻ em v&​agrave;​ sẽ 'mở rộng h&​agrave;​nh động'​ trong những th&​aacute;​ng tới để ngăn chặn những kẻ ấu d&​acirc;​m lạm dụng chức năng n&​agrave;​y.&​nbsp;</​div>​ 
 +<aside class="​byline">​ 
 +<div class="​multiple-authors">&​nbsp;</​div>​ 
 +</​aside>​ 
 +</​header>​ 
 +<section class="​article-body">​ 
 +<figure class="​article-image secondary-img"><​img src="​https://​assets.pcmag.com/​media/​images/​635040-youtube-logo-photo-by-chris-mcgrath-getty-images.jpg?​thumb=y&​amp;​width=810&​amp;​height=456"​ alt="​Logo YouTube (Ảnh của Chris McGrath / Getty Images)"​ /></​figure>​ 
 +<​p>​YouTube đang giết chết c&​aacute;​c phần b&​igrave;​nh luận tr&​ecirc;​n hầu hết c&​aacute;​c video c&​oacute;​ trẻ vị th&​agrave;​nh ni&​ecirc;​n.&​nbsp;</​p>​ 
 +<​p>​Để đối ph&​oacute;​ với những kẻ ấu d&​acirc;​m&​nbsp;​lạm dụng&​nbsp;​chức năng n&​agrave;​y,​ dịch vụ do Google sở hữu đ&​atilde;​ v&​ocirc;​ hiệu h&​oacute;​a c&​aacute;​c b&​igrave;​nh luận về h&​agrave;​ng chục triệu video c&​oacute;​ trẻ em v&​agrave;​ sẽ "mở rộng h&​agrave;​nh động"​ trong những th&​aacute;​ng tới, YouTube cho biết trong một&​nbsp;​b&​agrave;​i đăng tr&​ecirc;​n blog&​nbsp;​v&​agrave;​o thứ Năm&​nbsp;​.</​p>​ 
 +<​p><​a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​YouTube đặc biệt</​a>​ nhắm mục ti&​ecirc;​u c&​aacute;​c video c&​oacute;​ t&​iacute;​nh năng vị th&​agrave;​nh ni&​ecirc;​n c&​oacute;​ thể "​c&​oacute;​ nguy cơ thu h&​uacute;​t h&​agrave;​nh vi săn mồi"​.&​nbsp;​N&​oacute;​ tạo ra ngoại lệ cho một "số lượng nhỏ người s&​aacute;​ng tạo" tr&​ecirc;​n nền tảng, người đ&​atilde;​ đồng &​yacute;​ với cảnh s&​aacute;​t c&​aacute;​c phần b&​igrave;​nh luận của họ.</​p>​ 
 +<​p>"​C&​aacute;​c k&​ecirc;​nh n&​agrave;​y sẽ được y&​ecirc;​u cầu chủ động kiểm duyệt nhận x&​eacute;​t của họ, ngo&​agrave;​i việc chỉ sử dụng c&​aacute;​c c&​ocirc;​ng cụ kiểm duyệt của ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i v&​agrave;​ chứng minh nguy cơ h&​agrave;​nh vi săn mồi thấp",​ YouTube cho biết.&​nbsp;"​Ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i sẽ l&​agrave;​m việc trực tiếp với họ v&​agrave;​ mục ti&​ecirc;​u của ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i l&​agrave;​ tăng con số n&​agrave;​y theo thời gian khi khả năng bắt những b&​igrave;​nh luận bạo lực tiếp tục được cải thiện."</​p>​ 
 +<​p>​Sự thay đổi sẽ diễn ra trong v&​agrave;​i th&​aacute;​ng,​ một ph&​aacute;​t ng&​ocirc;​n vi&​ecirc;​n của YouTube n&​oacute;​i với PCMag trong một email.&​nbsp;"​Ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i hiểu rằng nhận x&​eacute;​t l&​agrave;​ một c&​aacute;​ch quan trọng để người s&​aacute;​ng tạo x&​acirc;​y dựng v&​agrave;​ kết nối với kh&​aacute;​n giả của họ, [nhưng] ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i cũng biết rằng đ&​acirc;​y l&​agrave;​ điều đ&​uacute;​ng đắn để bảo vệ cộng đồng YouTube",​ người ph&​aacute;​t ng&​ocirc;​n n&​oacute;​i th&​ecirc;​m.</​p>​ 
 +<​p>​Cuộc đại tu diễn ra khi một số thương hiệu lớn, bao gồm Nestle, Epic Games, Disney v&​agrave;​ AT &amp; T, bị đ&​igrave;​nh chỉ quảng c&​aacute;​o tr&​ecirc;​n YouTube.&​nbsp;​Họ đ&​atilde;​ bảo l&​atilde;​nh tr&​ecirc;​n nền tảng sau khi một người tạo YouTube c&​oacute;​ t&​ecirc;​n Matt Watson đăng một&​nbsp;​video&​nbsp;​(b&​ecirc;​n dưới) ghi lại c&​aacute;​ch những kẻ ấu d&​acirc;​m c&​oacute;​ thể sử dụng c&​aacute;​c phần b&​igrave;​nh luận tr&​ecirc;​n c&​aacute;​c video c&​oacute;​ trẻ vị th&​agrave;​nh ni&​ecirc;​n để trao đổi chi tiết li&​ecirc;​n hệ v&​agrave;​ li&​ecirc;​n kết với nội dung khi&​ecirc;​u d&​acirc;​m trẻ em.&​nbsp;​C&​aacute;​c phần b&​igrave;​nh luận tương tự cũng c&​oacute;​ thể c&​oacute;​ dấu thời gian khi trẻ vị th&​agrave;​nh ni&​ecirc;​n trong video lộ ch&​acirc;​n trần hoặc lưng.</​p>​ 
 +<div class="​row pcm-content">&​nbsp;​Để giải quyết vấn đề, YouTube cho biết h&​ocirc;​m thứ Năm rằng họ đ&​atilde;​ th&​ecirc;​m một thuật to&​aacute;​n m&​aacute;​y t&​iacute;​nh mới c&​oacute;​ thể "​x&​aacute;​c định v&​agrave;​ x&​oacute;​a c&​aacute;​c b&​igrave;​nh luận săn mồi" tốt hơn tr&​ecirc;​n nền tảng.&​nbsp;"​Ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i đ&​atilde;​ tăng tốc ra mắt v&​agrave;​ hiện c&​oacute;​ một bộ ph&​acirc;​n loại nhận x&​eacute;​t mới, c&​oacute;​ phạm vi rộng hơn v&​agrave;​ sẽ ph&​aacute;​t hiện v&​agrave;​ loại bỏ c&​aacute;​c b&​igrave;​nh luận c&​aacute;​ nh&​acirc;​n nhiều hơn gấp 2 lần",​ n&​oacute;​ n&​oacute;​i.</​div>​ 
 +<​p>​YouTube cũng chấm dứt một số k&​ecirc;​nh YouTube đang cố g&​acirc;​y nguy hiểm cho trẻ em.&​nbsp;​Một,​ được gọi l&​agrave;​ "​FilthyFrankClips",​ dường như được li&​ecirc;​n kết với một video hướng dẫn người xem c&​aacute;​ch tự tử.&​nbsp;​Đoạn video sau đ&​oacute;​ được t&​igrave;​m thấy được&​nbsp;​gh&​eacute;​p&​nbsp;​th&​agrave;​nh phim hoạt h&​igrave;​nh d&​agrave;​nh cho trẻ em tr&​ecirc;​n YouTube.</​p>​ 
 +<​p>​YouTube thừa nhận những thay đổi sắp tới sẽ rất ấn tượng, đặc biệt đối với những người tạo video chuy&​ecirc;​n về nội dung nhắm đến trẻ em v&​agrave;​ phụ huynh.&​nbsp;​Nhưng c&​oacute;​ vẻ như dịch vụ thuộc sở hữu của Google đ&​atilde;​ phải h&​agrave;​nh động để lấy lại niềm tin của c&​aacute;​c nh&​agrave;​ quảng c&​aacute;​o.</​p>​ 
 +<​p>"​C&​aacute;​c&​nbsp;​video bao gồm trẻ vị th&​agrave;​nh ni&​ecirc;​n v&​agrave;​ c&​oacute;​ nguy cơ nhận x&​eacute;​t săn mồi c&​oacute;​ thể nhận được giới hạn hoặc kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ quảng c&​aacute;​o"&​nbsp;<​a href="​https://​support.google.com/​youtube/​thread/​1805616"​ target="​_blank"​ rel="​noopener">,</​a>&​nbsp;​t&​agrave;​i liệu hỗ trợ của YouTube n&​oacute;​i về c&​aacute;​c thay đổi.&​nbsp;"​Một&​nbsp;​số lượng nhỏ c&​aacute;​c k&​ecirc;​nh m&​agrave;​ ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i đ&​atilde;​ x&​aacute;​c định l&​agrave;​ c&​oacute;​ mức độ rủi ro cao đối với c&​aacute;​c b&​igrave;​nh luận săn mồi sẽ kh&​ocirc;​ng thể bật lại c&​aacute;​c b&​igrave;​nh luận, ngay cả khi c&​oacute;​ kiểm duyệt",​ t&​agrave;​i liệu tương tự cho biết th&​ecirc;​m.</​p>​ 
 +<div class="​row pcm-content">&​nbsp;​Một c&​acirc;​u hỏi lớn hơn l&​agrave;​ liệu c&​aacute;​c <a href="​http://​knstech.net">​thuật to&​aacute;​n của YouTube</​a>​ c&​oacute;​ thể ph&​acirc;​n biệt th&​agrave;​nh c&​ocirc;​ng giữa c&​aacute;​c video c&​oacute;​ trẻ vị th&​agrave;​nh ni&​ecirc;​n v&​agrave;​ c&​aacute;​c video chỉ hiển thị cho người lớn hay kh&​ocirc;​ng.&​nbsp;​Một số người d&​ugrave;​ng tr&​ecirc;​n internet nghi ngờ (&​nbsp;​chỉ cần nh&​igrave;​n v&​agrave;​o Tumblr&​nbsp;​) v&​agrave;​ n&​oacute;​i rằng YouTube đang&​nbsp;​trừng phạt&​nbsp;​kh&​ocirc;​ng c&​ocirc;​ng bằng&​nbsp;​những người tải l&​ecirc;​n video đ&​atilde;​ chủ động kiểm duyệt c&​aacute;​c phần b&​igrave;​nh luận của họ.</​div>​ 
 +<​p>​Phần b&​igrave;​nh luận đ&​atilde;​ bị bẻ kh&​oacute;​a đ&​atilde;​ tạo ra c&​aacute;​c video của người s&​aacute;​ng tạo YouTube, Matthew Tye, người đăng b&​agrave;​i về cuộc sống của anh ta ở Trung Quốc.&​nbsp;"​Họ kh&​ocirc;​ng chỉ v&​ocirc;​ hiệu h&​oacute;​a phần b&​igrave;​nh luận tr&​ecirc;​n một trong những video của t&​ocirc;​i,​ m&​agrave;​ tất cả c&​aacute;​c video của t&​ocirc;​i",​ &​ocirc;​ng n&​oacute;​i trong một&​nbsp;​b&​agrave;​i đăng&​nbsp;​tr&​ecirc;​n YouTube&​nbsp;​.&​nbsp;​Mặc d&​ugrave;​ anh c&​oacute;​ hai con g&​aacute;​i,​ Tye cho biết ch&​uacute;​ng hiếm khi xuất hiện trong c&​aacute;​c video tr&​ecirc;​n YouTube của anh, m&​agrave;​ trước đ&​acirc;​y anh c&​oacute;​ thể kiếm tiền th&​ocirc;​ng qua quảng c&​aacute;​o.</​p>​ 
 +<​p>"​Khi YouTube v&​ocirc;​ hiệu h&​oacute;​a một phần nhận x&​eacute;​t về video, điều đ&​oacute;​ khiến cho video đ&​oacute;​ &​iacute;​t được chia sẻ hơn", &​ocirc;​ng n&​oacute;​i,​ m&​ocirc;​ tả t&​aacute;​c động của thay đổi.&​nbsp;"​Bạn &​iacute;​t c&​oacute;​ khả năng được đưa v&​agrave;​o c&​aacute;​c video được đề xuất."</​p>​ 
 +</​section>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
07289-srebrenica-la-gi.txt · Last modified: 2019/03/02 02:08 by thaoit